Organization Of Local Government In The Republic Of Kazakhstan

Journal Issue:

Author Information: 

Student of the Institute of Law at the Peoples' Friendship University of Russia

Abstract: 
In the present article author covers organizational and legal basics of local government in the Republic of Kazakhstan.
Keywords: 

local government, local management, management, self-government, Republic of Kazakhstan, RK.

REFERENCES: 
[1] Zakon Respubliki Kazaxstan No. 148-II «O mestnom gosudarstvennom upravlenii i mestnom samoupravlenii Respubliki Kazaxstan» ot 23.01.2001 goda // URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1021546#sub_id=10000
[2] Koncepciya pravovoj politiki Respubliki Kazaxstan na period s 2010 do 2020 goda // URL: http://www.kaz-emb.kg/index.php?id=91
[3] Chixladze L.T. Mestnoe samoupravleni i mestnoe upravlenie v gosudarstvax- uchastnikax sodruzhestva nezavisimyx gosudarstv: teoriya, praktika i tendencii razvitiya / dissertaciya na soiskanie uchennoj stepeni doktora yuridicheskix nauk. M., 2013.